Natuurlijke voeding & manuele lymfe drainage voor paarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Blauwe Hengst en haar cursisten. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Blauwe Hengst schriftelijk zijn bevestigd. Op de betrekkingen tussen Blauwe Hengst en haar cursisten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Aanmelding
Men kan zich aanmelden via e-mail of telefoon. Na ontvangst van de juiste gegevens, te weten: voorletters of voornaam, achternaam, postadres, postcode, woonplaats, telefoon- nummer en eventueel e-mail adres ontvangt de cursist een schriftelijke bevestiging plus een factuur. Op de factuur staan de betalingsgegevens vermeld. Een inschrijving is pas definitief nadat het volledige cursusgeld (themadagen) of een aanbetaling (cursussen en opleidingen) is ontvangen. In alle gevallen is de volgorde van inschrijving bepalend, bij over-inschrijving krijgt men tijdig bericht. Indien men op de wachtlijst wenst te staan vindt in eerste instantie geen restitutie van het betaalde bedrag plaats. Indien men afziet van plaatsing op de wachtlijst vindt op korte termijn, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen, terugbetaling plaats. Het volledige cursusgeld dient men voor aanvang van de cursus, themadag of opleiding over te maken tenzij nadrukkelijk een betaling in termijnen is overeengekomen. Door aanmelding verklaart cursist tevens op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Blauwe Hengst.

3. Afmelding
Bij afmeldingen tot 1 maand (30 kalenderdagen) vóór aanvang van een cursus, themadag of opleiding worden administratiekosten (EUR 25,-) in rekening gebracht. Op korte termijn, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na afmelding, vindt terugbetaling met aftrek van administratiekosten plaats. Bij afmeldingen tot één week (7 kalenderdagen) vóór aanvang van een cursus, themadag of opleiding wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Op korte termijn, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na afmelding, vindt terugbetaling met aftrek van 50% plaats. Bij afmeldingen die binnen één week voor aanvang van een cursus, themadag of opleiding plaatsvinden wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Ook bij afmeldingen die na aanvang van een cursus, themadag of opleiding plaatsvinden wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Een cursist kan na overleg met Blauwe Hengst een collega ter vervanging sturen.

4. Tussentijdse wijzigingen
Een cursus, themadag of opleiding vindt doorgang bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname heeft Blauwe Hengst het recht de cursus, themadag of opleiding af te lassen c.q. te verzetten naar een later moment. Indien zich tijdens een lopend opleidingstraject feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke inhoud afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen Blauwe Hengst en de cursist tijdig overleg gepleegd teneinde de inhoud aan de gewijzigde situatie aan te passen.

5. Geheimhouding
Alle informatie, kennis en inzichten die cursist verwerft tijdens het volgen van de cursussen, themadagen en opleidingen van Blauwe Hengst, mogen alleen gebruikt worden door de cursist zelf. De opgedane kennis zal door cursist nooit worden ingezet om zelf opleiding of welke andere vorm van scholing dan ook te geven aan derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Blauwe Hengst.

6. Auteursrecht en eigendomsrecht
Het auteursrecht op het lesmateriaal van Blauwe Hengst berust bij Blauwe Hengst. Het lesmateriaal van de cursus, workshop of opleiding waarvoor betaald is mag cursist behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of als lesmateriaal te gebruiken.

Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, social media, internet of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blauwe Hengst.

7. Aansprakelijkheid
Al het door Blauwe Hengst ontwikkelde en/of samengestelde cursus materiaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met de cursus, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan Blauwe Hengst op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Blauwe Hengst aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op de bedoelde materialen en werken.

Blauwe Hengst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van cursist.

Blauwe Hengst is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen. De cursist neemt op eigen risico deel aan de opleiding, cursus of themadag.

8. Klachten
Klachten over de door Blauwe Hengst geleverde diensten dienen uiterlijk binnen acht dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan Blauwe Hengst te worden medegedeeld. Een veronderstelde tekortkoming laat de nakoming van de betalingsverplichting onverlet.

9. Vertrouwelijkheid
Blauwe Hengst zal ten aanzien van het gebruik van de haar verstrekte of ter kennis gekomen informatie over of van de cursist die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van haar kan worden gevraagd.